Danh sách nhập điểm giữa kỳ
Cập nhật: 27.10.2015 10:56

1. Danh sách Đại học Sư phạm khóa 02

2. Danh sách Đại học Sư phạm khóa 03

3. Danh sách Đại học Sư phạm khóa 04

4. Danh sách Đại học Sư phạm khóa 05

5. Danh sách Cao đẳng Sư phạm

6. Danh sách Đại học Ngoài Sư phạm 

7. Danh sách Cao đẳng Ngoài Sư phạm 

Đề nghị các đơn vị không chỉnh sửa File khi nhập điểm!Thanks