Nhân sự
Cập nhật: 06.03.2015 09:54
 

Họ và tên: Lê Kính Thắng

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: lekinhthang@gmail.com


 

Họ và tên: Đặng Minh Thư

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: dangminhthudn@yahoo.com.vn 


 

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trung Nhân

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nptnhandnu@gmail.com 


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dt_nguyenvan@yahoo.com 


 

Họ và tên: Phan Thị Huyền

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: minhhuyen.phan1105@gmail.com


   

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lương

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhoangluong86@gmail.com


   

Họ và tên: Liêu Thanh Tùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: bangbanglieu@yahoo.com


   

Họ và tên: Mai Quốc Tiên

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tienmquoc@gmail.com


 


 

Họ và tên: Trần Văn Ninh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vanninh1983@gmail.com


   

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hường

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: