Phiếu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp
Cập nhật: 30.07.2015 04:44

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

Họ và tên sinh viên................................... Lớp/ chuyên ngành..............................................

Khoa.............................................................................................................................................

Điện thoại di động:................................... Email:.....................................................................

Họ và tên GV hướng dẫn:..........................................................................................................     

Chức danh, học vị:.....................................................................................................................     

Đơn vị công tác:.........................................................................................................................     

Điện thoại di động:................................... Địa chỉ liên lạc:....................................................

......................................................................................................................................................     

Tên đề tài:....................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................     

 

          Đồng Nai, ngày ........ tháng ...... năm ........

Giảng viên hướng dẫn                                                                  Người đăng ký

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải File tại đây: Dang ky Khoa luan Tot nghiep.docx