slogan
02513 824 662
 
Time 04.11.2015 03:29 | View 8,820

 

I. Chức năng và nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức các  hoạt động đào tạo đại học trở xuống.

1.2 Nhiệm vụ:

 • Phối hợp với Phòng KHTC và xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  hàng năm;
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tham gia tổ chức tuyển sinh các hệ, các hình thức đào tạo trong nhà trường;
 • Xây dựng kế hoạch thi học phần, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo;
 • Đề xuất mở các mã ngành, các loại hình đào tạo căn cứ trên điều kiện của trường và nhu cầu của xã hội (Phối hợp với các đơn vị trực thuộc nhà trường);
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ  chức các lớp học, lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy-học tập;
 • Tổ chức, theo dõi, đánh giá hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, học viên;
 • Quản lý các hợp đồng đào tạo (chính quy, không chính quy; bồi dưỡng giáo viên, vv…) với các đơn vị đối tác; tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý việc xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập; theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo;
 • Phối hợp với Phòng KT&ĐBCL trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên và kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường;
 • Phối hợp với Phòng TCHC, Phòng KHTC trong việc xây dựng, giám sát thực hiện định mức và thanh toán giờ dạy cho giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng;
 • Quản lý kết quả học; chứng nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo theo quy định của Nhà nước; cập nhật, cung cấp các thông tin về đào tạo  trên Website của nhà trường;
 • Chịu trách nhiệm chuẩn bị và triển khai các báo cáo về đào tạo trong các cuộc họp giao ban chuyên môn, khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học, tốt nghiệp, vv...; giúp Hiệu  trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản công tác đào tạo đại học và dưới đại học; phối hợp với phòng TCHC soạn thảo các quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp... của trường) và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quyết định đó;
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

 II. Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: TS. Lê Kính Thắng

2. Phó trưởng phòng: Ths. Đặng Minh Thư


 

Bài liên quan

Nhân sự
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 275
Hôm qua 473
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 963,221