slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:44 | View 8,796

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU ĐIỂM

 

Kính gửi:  Phòng Đào tạo trường Đại học Đồng Nai

 

Họ và tên:................................................................... Mã sinh viên...............................................

Ngày sinh:.................................................................. Nơi sinh......................................................

Khoa: ............................................................................................................................................

Ngành học ................................................................. Khóa:................... Hệ(CQ/KCQ)...............

Đề nghị được xin bảo lưu kết quả điểm như sau:

STT

Tên môn đã thi

Điểm số

Điểm chữ

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO                Đồng Nai, ngày........tháng......năm 20.........

       Người làm đơn

 

Tải File tại đây: Đon xin Bao luu Diem.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 19
Hôm nay 237
Hôm qua 1120
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 981,647