slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:44 | View 7,287

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU ĐIỂM

 

Kính gửi:  Phòng Đào tạo trường Đại học Đồng Nai

 

Họ và tên:................................................................... Mã sinh viên...............................................

Ngày sinh:.................................................................. Nơi sinh......................................................

Khoa: ............................................................................................................................................

Ngành học ................................................................. Khóa:................... Hệ(CQ/KCQ)...............

Đề nghị được xin bảo lưu kết quả điểm như sau:

STT

Tên môn đã thi

Điểm số

Điểm chữ

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO                Đồng Nai, ngày........tháng......năm 20.........

       Người làm đơn

 

Tải File tại đây: Đon xin Bao luu Diem.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 156
Hôm qua 146
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 855,679