slogan
0613 824 662
 
Time 12.10.2015 10:44 | View 1,169

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU ĐIỂM

 

Kính gửi:  Phòng Đào tạo trường Đại học Đồng Nai

 

Họ và tên:................................................................... Mã sinh viên...............................................

Ngày sinh:.................................................................. Nơi sinh......................................................

Khoa: ............................................................................................................................................

Ngành học ................................................................. Khóa:................... Hệ(CQ/KCQ)...............

Đề nghị được xin bảo lưu kết quả điểm như sau:

STT

Tên môn đã thi

Điểm số

Điểm chữ

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO                Đồng Nai, ngày........tháng......năm 20.........

       Người làm đơn

 

Tải File tại đây: Đon xin Bao luu Diem.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 61
Hôm nay 233
Hôm qua 193
Cao nhất (30.09.2016) 1638
Tổng cộng 157,279