slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:44 | View 6,344

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HỌC TIẾP

(Sau khi hết thời hạn bảo lưu)

 

 

Kính gửi:        - Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Nai

                                                - Phòng Đào tạo

                                                - Phòng Công tác sinh viên

                                                - Khoa...........................................................

 

 

Tôi tên là: ……………………..…………Ngày sinh:......................... ... ... ..................

Là sinh viên lớp:………….........……....... Mã số sinh viên:…….......… ... ...…………

Ngành học:..................................................Khóa học:.......................... ... ......................

Đã được Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Nai cho phép bảo lưu kết quả học tập tại Quyết định số:........../QĐ-ĐHĐN-CTSV ngày.........tháng.........năm..... ...........

Thời gian bảo lưu:       Từ học kỳ: ……        - năm học 20..... - 20.....

Đến hết học kỳ ……- năm học 20..... - 20.....

Nay đã hết thời hạn bảo lưu, tôi viết đơn này kính mong Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Nai, các phòng ban chức năng cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học kể từ học kỳ ........... của năm học 20..... – 20.......

Xin chân thành cảm ơn.

 

              

XÁC NHẬN CỦA

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Đồng Nai, ngày ........ tháng ...... năm 20....

Người làm đơn

 

Tải File tại đây: Đon xin hoc tiep.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 248
Hôm qua 1120
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 981,658