slogan
0613 824 662
 
Time 12.10.2015 10:42 | View 6,488

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HỦY MÔN HỌC

 

                   Kính gửi:   - Phòng Đào tạo;

                                                - Cố vấn học tập.

 

Tôi tên là:........................................................... MSSV:....................................................................

Khóa: .................................................................. Khoa:.....................................................................

Xin được hủy đăng ký các môn học thuộc học kỳ…..năm học 20… - 20… như sau:

TT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

NHÓM

SỐ TÍN CHỈ

(ĐVHT)

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

                                                                            Đồng Nai, ngày.....tháng......năm 20.........

     Phê duyệt của Phòng Đào tạo          Cố vấn học tập           Người làm đơn

 

 

 ----

     *Lưu ý:                 - Nộp kèm biên lai học phí các môn xin hủy.

   - Điền đầy đủ thông tin mẫu trên.

Tải File tại đây: Đon xin Huy mon hoc.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16
Hôm nay 145
Hôm qua 306
Cao nhất (11.07.2017) 3039
Tổng cộng 328,333