slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:42 | View 14,986

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HỦY MÔN HỌC

 

                   Kính gửi:   - Phòng Đào tạo;

                                                - Cố vấn học tập.

 

Tôi tên là:........................................................... MSSV:....................................................................

Khóa: .................................................................. Khoa:.....................................................................

Xin được hủy đăng ký các môn học thuộc học kỳ…..năm học 20… - 20… như sau:

TT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

NHÓM

SỐ TÍN CHỈ

(ĐVHT)

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

                                                                            Đồng Nai, ngày.....tháng......năm 20.........

     Phê duyệt của Phòng Đào tạo          Cố vấn học tập           Người làm đơn

 

 

 ----

     *Lưu ý:                 - Nộp kèm biên lai học phí các môn xin hủy.

   - Điền đầy đủ thông tin mẫu trên.

Tải File tại đây: Đon xin Huy mon hoc.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 270
Hôm qua 1120
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 981,680