slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:41 | View 8,612

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Học kỳ:................... Năm học:.......................

 

Họ và tên sinh viên:.....................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh :.................................................................................................................

Mã số sinh viên: ...............................................Khoa:.................................................................

Lớp:...................................................................Khóa:.................................................................   

Các học phần đăng ký học lại :

  1. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  2. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  3. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  4. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  5. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  6. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....

Tổng số tín chỉ đăng ký học :.......................................................................................................

Tổng số tiền phải đóng:................................................................................................................

       

           Đồng Nai, ngày......tháng......năm.......

    XÁC NHẬN CỦA KHOA        XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KH-TC                    Người làm đơn  

                           

 ----

*Lưu ý:  -  Sinh viên đăng ký  học cải thiện điểm, nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, trình biên lai nộp tiền và phiếu tại Phòng Đào tạo để xếp lịch thi.

                 -  Sinh viên học cải thiện đóng .............. đồng/ tín chỉ, lệ phí thi lại .............đồng/ sinh viên.

                   -   Sinh viên nộp phiếu đăng ký trễ nhất là 2 tuần sau khi bắt đầu học.

Tải File tại đây: Dang ky hoc cai thien diem.docx   

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 161
Hôm qua 146
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 855,684