slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:41 | View 10,272

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Học kỳ:................... Năm học:.......................

 

Họ và tên sinh viên:.....................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh :.................................................................................................................

Mã số sinh viên: ...............................................Khoa:.................................................................

Lớp:...................................................................Khóa:.................................................................   

Các học phần đăng ký học lại :

  1. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  2. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  3. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  4. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  5. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....
  6. Môn: .................................. Mã MH:........ Lớp học lại: ............ ……Khóa:. …….Số TC:.....

Tổng số tín chỉ đăng ký học :.......................................................................................................

Tổng số tiền phải đóng:................................................................................................................

       

           Đồng Nai, ngày......tháng......năm.......

    XÁC NHẬN CỦA KHOA        XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KH-TC                    Người làm đơn  

                           

 ----

*Lưu ý:  -  Sinh viên đăng ký  học cải thiện điểm, nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, trình biên lai nộp tiền và phiếu tại Phòng Đào tạo để xếp lịch thi.

                 -  Sinh viên học cải thiện đóng .............. đồng/ tín chỉ, lệ phí thi lại .............đồng/ sinh viên.

                   -   Sinh viên nộp phiếu đăng ký trễ nhất là 2 tuần sau khi bắt đầu học.

Tải File tại đây: Dang ky hoc cai thien diem.docx   

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 240
Hôm qua 1120
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 981,650