slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:46 | View 22,025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o--- 

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

              Kính gửi:      -  Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Nai

    Phòng Đào tạo

Phòng Công tác sinh viên

-  Khoa...........................................................

 

            Tôi tên là:………...……............….. sinh ngày:………...….…………........……………

            Hộ khẩu thường trú :……………............…………………….….....................................

            Hiện là sinh viên lớp:…….................…Mã số HSSV:………….....................................

Ngành học: ................................................Khóa học: .......................................................

Sau khi nghiên cứu quy định về bảo lưu kết quả học tập tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT), tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng xem xét và cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:……........ năm học……....................................................................................................

Lý do xin bảo lưu kết quả học tập:… .....…..............…………………………….............…………………………………………………………...............…………........................…………………………………………………………...............…………............................................................................................…………………………………………………………...............…………........................…………………………………………………………....................…………........................................................

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Khoa............................................... cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập của mình. Tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà trường./.

 

 

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

Đồng Nai, ngày.......tháng.......năm........

Người làm đơn

Tải File tại đây: Đon xin Bao luu KQ hoc tap.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11
Hôm nay 573
Hôm qua 180
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 735,173