slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:46 | View 25,342

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o--- 

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

              Kính gửi:      -  Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Nai

    Phòng Đào tạo

Phòng Công tác sinh viên

-  Khoa...........................................................

 

            Tôi tên là:………...……............….. sinh ngày:………...….…………........……………

            Hộ khẩu thường trú :……………............…………………….….....................................

            Hiện là sinh viên lớp:…….................…Mã số HSSV:………….....................................

Ngành học: ................................................Khóa học: .......................................................

Sau khi nghiên cứu quy định về bảo lưu kết quả học tập tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT), tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng xem xét và cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:……........ năm học……....................................................................................................

Lý do xin bảo lưu kết quả học tập:… .....…..............…………………………….............…………………………………………………………...............…………........................…………………………………………………………...............…………............................................................................................…………………………………………………………...............…………........................…………………………………………………………....................…………........................................................

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Khoa............................................... cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập của mình. Tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà trường./.

 

 

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

Đồng Nai, ngày.......tháng.......năm........

Người làm đơn

Tải File tại đây: Đon xin Bao luu KQ hoc tap.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 212
Hôm qua 1120
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 981,622