slogan
0613 824 662
 
Time 12.10.2015 10:35 | View 1,421

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

Họ và tên sinh viên................................... Lớp/ chuyên ngành..............................................

Khoa.............................................................................................................................................

Điện thoại di động:................................... Email:.....................................................................

Họ và tên GV hướng dẫn:..........................................................................................................     

Chức danh, học vị:.....................................................................................................................     

Đơn vị công tác:.........................................................................................................................     

Điện thoại di động:................................... Địa chỉ liên lạc:....................................................

......................................................................................................................................................     

Tên đề tài:....................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................     

 

          Đồng Nai, ngày ........ tháng ...... năm ........

Giảng viên hướng dẫn                                                                  Người đăng ký

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải File tại đây: Dang ky Khoa luan Tot nghiep.docx

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 20
Hôm nay 244
Hôm qua 321
Cao nhất (11.07.2017) 3039
Tổng cộng 381,384