slogan
0613 824 662
 
Time 12.10.2015 10:34 | View 2,536

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Đồng Nai, ngày....... tháng .......năm 20.......

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Kính gửi:       - Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;

          - Khoa.......................................................

 

Tôi tên là::............................................................ Mã sinh viên..................................................

Sinh viên lớp:..........................Ngành:.. ........Khoa:..................................................................

Em xin phúc khảo điểm thi học phần:.................................................................................... .....

Ngày thi:................................................. ..................................... Lần thi:....................................

Số báo danh:.......................................... Phòng thi:................... ....

Điểm đã công bố:.................................. điểm; Ngày công bố điểm thi:.....................................

Lý do xin phúc khảo :................................................................................................................ ......

Xin chân thành cảm ơn.

 

TP. KT-ĐBCL                      TRƯỞNG KHOA                      NGƯỜI LÀM ĐƠN

         (chữ ký, họ tên)

 Tải file tại đây: Phuc khao Diem thi hoc phan.docx

 

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 26
Hôm nay 168
Hôm qua 118
Cao nhất (11.07.2017) 3039
Tổng cộng 448,010