slogan
02513 824 662
 
Time 12.10.2015 10:34 | View 6,589

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Đồng Nai, ngày....... tháng .......năm 20.......

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Kính gửi:       - Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;

          - Khoa.......................................................

 

Tôi tên là::............................................................ Mã sinh viên..................................................

Sinh viên lớp:..........................Ngành:.. ........Khoa:..................................................................

Em xin phúc khảo điểm thi học phần:.................................................................................... .....

Ngày thi:................................................. ..................................... Lần thi:....................................

Số báo danh:.......................................... Phòng thi:................... ....

Điểm đã công bố:.................................. điểm; Ngày công bố điểm thi:.....................................

Lý do xin phúc khảo :................................................................................................................ ......

Xin chân thành cảm ơn.

 

TP. KT-ĐBCL                      TRƯỞNG KHOA                      NGƯỜI LÀM ĐƠN

         (chữ ký, họ tên)

 Tải file tại đây: Phuc khao Diem thi hoc phan.docx

 

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 12
Hôm qua 900
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 947,354